Anul 2021

 • Hotararea nr. 1 / 2021 - privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de funcționare la sfârșitul exercitului bugetar al anului 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 2 / 2021 - privind aprobarea utilizării excedentului bugetar rezultat la 31.12.2020 Descarca
 • Hotararea nr. 3 / 2021 - privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie - aprilie 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 4 / 2021 - privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social Descarca Plan de actiuni
 • Hotararea nr. 5 / 2021 - privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul II al anului 2020 Descarca Raport activitate asistenti personali
 • Hotararea nr. 6 / 2021 - privind desemnarea de către Consiliul Local al comunei Grădiștea a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor individuale ale secretarului general la comunei Grădiștea Descarca
 • Hotararea nr. 7 / 2021 - privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.09.2020, respectiv 31.12.2020 Descarca
 • Hotararea nr. 8 / 2021 - privind aprobarea ACORDULUI DE COLABORARE ÎN VEDEREA GESTIONĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE DIN DEȘEURI MUNICIPALE (COLECTATE ȘI TRANSPORTATE SEPARAT, STOCATE TEMPORAR, SORTATE ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE) LA NIVELUL UAT COMUNA GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL VÂLCEA și a incheierii acestuia cu S.C. Mustață Construct S.R.L, în calitate de operator și S.C. Ecosmart Union S.A., în calitate de organizație care implementează răspunderea extinsă a producătorilor Descarca Acord de colaborare
 • Hotararea nr. 9 / 2021 - privind aprobarea rezultatatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii în patrimoniul comunei Grădiștea, pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 10 / 2021 - privind actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Grădiștea, judeţul Vâlcea Descarca Regulament de organizare si functionare
 • Hotararea nr. 11 / 2021 - privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe raza comunei Grădiștea pentru anul școlar 2021 – 2022 Descarca
 • Hotararea nr. 12 / 2021 - privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Grădiștea, județul Vâlcea Descarca
 • Hotararea nr. 13 / 2021 - privind modificarea și completarea anexei I la HCL nr. 30/31.08.2020 privind aprobarea Nomenclaturii Stradale a comunei Grădiștea, județul Vâlcea Descarca Nomenclator stradal
 • Hotararea nr. 14 / 2021 - privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 15 / 2021 - privind aprobarea numărului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 16 / 2021 - privind acordarea Premiului "Aniversarea Căsătoriei – 50 de ani" în sumă de 600 de lei/anual, pentru familiile care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Descarca
 • Hotararea nr. 17 / 2021 - privind indexarea impozitelor si taxelor locale pe anul 2022 cu coeficientul de inflatie pe anul 2020, respectiv 2,6% Descarca
 • Hotararea nr. 18 / 2021 - privind acordarea burselor şcolare elevilor ce frecventează învățământul preuniversitar de stat din comuna Grădiștea, județul Vâlcea, pentru anul şcolar 2020-2021 Descarca
 • Hotararea nr. 19 / 2021 - privind aprobarea bugetului local al comunei Grădiștea şi a listei cu investiţiile de interes local pentru anul 2021 Descarca Buget local Buget SC Prest
 • Hotararea nr. 20 / 2021 - privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al SC PREST SERV SRL pentru anul 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 21 / 2021 - privind aprobarea situatiilor financiare ale SC PREST SERV SRL, la data de 31.12.2020 societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea Descarca
 • Hotararea nr. 22 / 2021 - privind aprobarea modificarii și completării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea Descarca Organigrama si statul de functii
 • Hotararea nr. 23 / 2021 - privind aprobarea organigramei și a ștatului de funcții pentru anul 2021 ale SC PREST SERV SRL, societate aflată în subordinea Consiliului Local Grădiștea Descarca Organigrama si statul de functii
 • Hotararea nr. 24 / 2021 - privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Grădiștea, ale serviciilor şi instituțiilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea Descarca Salarizare functionari publici si personal contractual
 • Hotararea nr. 25 / 2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 26 / 2021 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la data de 31-03-2021 Descarca
 • Hotararea nr. 27 / 2021 - privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada august-octombrie 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 28 / 2021 - privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților personali desfașurată în semestrul I al anului 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 29 / 2021 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Compartimentului de asistenţă socială organizat la nivelul comunei Gradistea, județul Vâlcea Descarca
 • Hotararea nr. 30 / 2021 - privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021 Descarca
 • Hotararea nr. 31 / 2021 - privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Grădiștea, județul Vâlcea Descarca
 • Hotararea nr. 32 / 2021 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea Descarca
 • Hotararea nr. 33 / 2021 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, judetul Valcea, în anul școlar 2021-2022 Descarca
 • Hotararea nr. 34 / 2021 - privind aprobarea Proiectului tehnic, indicatorilor tehnico-economici și a devizului general, pentru obiectivul de investiții: “Asfaltare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea” Descarca
 • Hotararea nr. 35 / 2021 - privind achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare prin avocat, pentru ca acesta să reprezinte în justiție interesele Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Grădiștea, parte pârâtă în dosarul nr. 868/185/2021, având ca obiect obligația de a face Descarca
 • Hotararea nr. 36 / 2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 37 / 2021 - privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Consiliul de Administrație al Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, județul Vâlcea, în anul școlar 2021-2022 Descarca
 • Hotararea nr. 38 / 2021 - privind delegarea atribuțiilor de șef serviciu al Servicului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea, județul Vâlcea, domnului Tucan –Doboș Robert-Petronel Descarca
 • Hotararea nr. 39 / 2021 - privind aprobarea modificării și completării organigramei şi ștatului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Grădiștea și ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Grădiștea Descarca Organigrama
 • Hotararea nr. 40 / 2021 - privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie, decembrie 2021-ianuarie 2022 Descarca
 • Hotararea nr. 41 / 2021 - privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav și a numărului de indemnizații pentru anul 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 42 / 2021 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 43 / 2021 - privind Aprobarea depunerii cererii de finanțare, a devizului general estimativ,caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de canalizare comuna Grădiștea, județul Vâlcea”, în vederea finanțării prin programul Național de Investiții "Anghel Saligny" Descarca
 • Hotararea nr. 44 / 2021 - privind Aprobarea depunerii cererii de finanțare, a devizului general estimativ,caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Modernizare drumuri de interes local în comuna Grădiștea, județul Vâlcea”, în vederea finanțării prin programul Național de Investiții "Anghel Saligny" Descarca
 • Hotararea nr. 45 / 2021 - privind Desemnarea unui consilier local în Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcției de director din unitățile de învătământ preuniversitar de stat din Comuna Grădiștea, județul Vâlcea Descarca
 • Hotararea nr. 45 / 2021 - privind Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la data de 30-09-2021 Descarca
 • Hotararea nr. 46 / 2021 - privind Aprobarea eșalonării la plată a sumei de 24.217,73 lei cu titlu de împrumut acordat Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare Grădiștea, judeţul Vâlcea Descarca

Anul 2020 (mandatul 2020-2024)

 • Hotararea nr. 1 / 2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca
 • Hotararea nr. 2 / 2020 - privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiulului Local al Comunei Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 3 / 2020 - privind alegerea viceprimarului comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Hotararea nr. 4 / 2020 - privind desemnarea unui reprezntant al Consiliului Local Gradistea pentru a face parte din Consiliul de Administratie al Liceului Teoretic Gradistea, comuna Gradistea, judetul Valcea in anul scolar 2020-2021 Descarca
 • Hotararea nr. 5 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 6 / 2020 - privind stabilirea și aprobarea nivelului impozitelor şi taxelor locale, a altor taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2021 Descarca
 • Hotararea nr. 7 / 2020 - privind utilizarea sumei de 7.920 lei din bugetul local, necesară pentru cadourile elevilor din cadrul Liceului Teoretic Grădiștea, cu ocazia serbării pomului de Crăciun Descarca
 • Hotararea nr. 8 / 2020 - privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Grădiștea de a face parte din Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din cadrul Liceului Teoretic, comuna Grădiștea, judetul Valcea Descarca
 • Hotararea nr. 9 / 2020 - privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între autoritățile publice locale: BERBEȘTI, MATEEȘTI, SINEȘTI și GRĂDIȘTEA în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente și sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine Descarca
 • Hotararea nr. 10 / 2020 - privind Participarea Comunei Grădiștea la Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Grădiștea cu localitățile aparținătoare (Grădistea, Linia, Diaconești, Obislavu, Țuțuru, Valea Grădistei, Dobricea, Turburea, Străchinești), jud. Vălcea” Descarca
 • Hotararea nr. 11 / 2020 - privind Aprobarea tarifului pentru colectare, transport, sortare, procesare și valorificare deșeuri reciclabile în comuna Grădiștea, județul Vâlcea Descarca
 • Hotararea nr. 12 / 2020 - privind Mandatarea reprezentantului Comunei Grădiștea în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „APA Vâlcea” șă aprobe încheierea actelor adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației și împuternicirea Președintelui Asociației pentru semnarea acestora Descarca
 • Hotararea nr. 13 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 14 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 15 / 2020 - privind aprobarea documentației - Analiza cost-beneficiu (ACB), Analiza instituțională, Studiu privind încadrarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în normele de Poluare (reducere emisii de CO2) și Planul de informare și publicitate, la obiectivul de investiţii “DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNA GRĂDIȘTEA, JUDEȚUL VÂLCEA” Descarca
 • Hotararea nr. 16 / 2020 - privind aprobarea documentației Analiza cost-beneficiu (ACB) , Analiza instituțională și Studiu privind încadrarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în normele de poluare (reducere emisii de CO2) la obiectivul de investiţii “DEZVOLTAREA REȚELELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN VEDEREA CREȘTERII NIVELULUI DE FLEXIBILITATE, SIGURANȚĂ, EFICIENTĂ ÎN OPERARE, PRECUM ȘI DE INTEGRARE A ACTIVITĂȚILOR DE TRANSPORT, DISTRIBUȚIE ȘI CONSUM FINAL ÎN COMUNELE GRĂDIȘTEA, MATEEȘTI, SINEȘTI ȘI ORAȘUL BERBEȘTI, JUDEȚUL VÂLCEA” Descarca
 • Hotararea nr. 17 / 2020 - privind aprobarea participării Comunei Grădiștea la Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine și pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creșterii nivelului de flexibilitate, siguranță, eficiență în operare, precum și de integrare a activităților de transport, distribuție și consum final în comuna Grădiștea cu localitățile aparținătoare (Grădiștea, Linia, Diaconești, Obislavu, Țuțuru, Valea Grădistei, Dobricea, Turburea, Străchinești), jud. Vălcea”, comuna Sinești cu localitățile aparținătoare (Sinești, Mijlocu, Dealu Bisericii, Urzica, Popești, Ciucheți), oraș Berbești cu localitățiile aparținătoare (Berbești, Roșioara, Valea Mare, Dealu Aluniș, Damteni, Târgu Gângulești) și comuna Mateești cu localitățile aparținătoare (Greci , Mateești, Turcești) jud. Vâlcea” Descarca

Hotarari adoptate in anul 2020

 • Hotararea nr. 1 / 2020 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar la 31-12-2019 Descarca
 • Hotararea nr. 2 / 2020 - privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul al II-lea al anului 2019 Descarca
 • Hotararea nr. 3 / 2020 - privind desemnarea persoanei care asigura accesul liber la informatiile de interes public Descarca
 • Hotararea nr. 4 / 2020 - privind inchirierea prin licitatie publica a unui spatiu in suprafata de 117 mp aflat in domeniul privat al comunei Grdistea, judetul Valcea, situat in comuna Gradistea, satul Gradistea, judetul Valcea (langa magazin), in vederea desfasurarii unor activitati de productie Descarca
 • Hotararea nr. 5 / 2020 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 6 / 2020 - privind aprobarea organigramei sia statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gradistea si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 7 / 2020 - privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gradistea si ale serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 8 / 2020 - privind aprobarea numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav si a numarului de indemnizatii pentru anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 9 / 2020 - privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza comunei Gradistea, pentru anul scolar 2020-2021 Descarca
 • Hotararea nr. 10 / 2020 - privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la 31-12-2019 Descarca
 • Hotararea nr. 11 / 2020 - privind revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 12 / 2020 - privind acordarea unui imprumut temporar din bugetul propriu al comunei Gradistea, judetul Valcea Serviciului Public de Alimentare cu Apa si de Canalizare Gradistea, unitate cu personalitate juridica aflata in subordinea Consiliului Local al Comunei Gradistea, acordat pentru functionare pe perioada starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, in vederea achitarii facturilor la utilitati - eneergie electrica, analiza apa si salarii personal deservire serviciu Descarca
 • Hotararea nr. 13 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 14 / 2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta Descarca
 • Hotararea nr. 15 / 2020 -
 • Hotararea nr. 16 / 2020 -
 • Hotararea nr. 17 / 2020 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 31-03-2020 Descarca
 • Hotararea nr. 18 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 19 / 2020 - privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie, august si septembrie 2020 Descarca
 • Hotararea nr. 20 / 2020 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a aparatului de specialitate al primarului comunei Gradistea Descarca Descarca regulament
 • Hotararea nr. 21 / 2020 - privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC Prest Serv Srl pe anul 2020 Descarca
 • Hotararea nr.22 / 2020 - privind aprobarea situatiilor financiare al Sc Pprest Serv Srl la data de 31-12-2019 societate aflata in subordinea Consililui Local Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 23 / 2020 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2020 ale Sc Prest Serv Gradistea Srl, societate aflata in subordinea Consiliului Local Gradistea Descarca
 • Hotararea nr. 24 / 2020 - privind aprobarea documentelor necesare demararii procedurii de atribuire a Contractului de delegare prin concesiune a Serviciului de salubrizare constand din colectare, transfer si sortare ale seseurilor municipale in judetul Valcea Descarca
 • Hotararea nr. 25 / 2020 - privind aprobarea Regulamentului propriu cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotari cu caracter normativ care se supun adoptarii Consiliului Local al Comunei Gradistea Descarca Descarca regulament
 • Hotararea nr. 26 / 2020 - privind aprobarea raportului referitor la activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul I al anului 2020 Descarca Descarca raport
 • Hotararea nr. 27 / 2020 - privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30 iun 2020 Descarca Descarca document financiar
 • Hotararea nr. 28 / 2020 - privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii: "Extindere retea de canalizare in satele Linia, Obislavu, Tuturu, Dobricea su Turburea, comuna Gradistea, judetul Valcea", a elaborarii si realizarii studiului de fezabilitate, studiului geotehnic si masuratorilor topografice vizate OCPI in vederea obtinerii finantarii din fonduri europene sau guvernamentale Descarca
 • Hotararea nr. 29 / 2020 - privind aprobarea constituirii Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Gaz Berbesti Descarca
 • Hotararea nr. 30 / 2020 - privind actualizarea Nomenclaturii stradale a comunei Gradistea, judetul Valcea Descarca
 • Hotararea nr. 31 / 2020 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 Descarca

Hotarari adoptate in anul 2019

Hotararea nr. 1 / 2019
Hotararea nr. 2 / 2019
Hotararea nr. 3 / 2019
Hotararea nr. 4 / 2019
Hotararea nr. 5 / 2019
Hotararea nr. 6 / 2019
Hotararea nr. 7 / 2019
Hotararea nr. 8 / 2019
Hotararea nr. 9 / 2019
Hotararea nr. 10 / 2019
Hotararea nr. 11 / 2019
Hotararea nr. 12 / 2019
Hotararea nr. 13 / 2019
Hotararea nr. 14 / 2019
Hotararea nr. 15 / 2019
Hotararea nr. 16 / 2019
Hotararea nr. 17 / 2019
Hotararea nr. 18 / 2019
Hotararea nr. 19 / 2019
Hotararea nr. 20 / 2019
Hotararea nr. 21 / 2019
Insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
Hotararea nr. 22 / 2019
Aprobarea pretului la apa potabila extrasa, transportata si distribuita si a tarifului pentru canalizare/epurare, pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apa si Canalizare Gradistea
Hotararea nr. 23 / 2019
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii com. Prest SERV SRL pentru anul 2019
Hotararea nr. 24 / 2019
Aprobarea situatiilor financiare ale SC Prest Serv Gradistea Srl la data de 31-12-2018, societate aflata in subordinea Consiliului Local Gradistea
Hotararea nr. 25 / 2019
Organizarea si statul de functii pentru anul 2019 ale societatii comerciale Prest Serv Srl
Hotararea nr. 26 / 2019
Instituirea taxei speciale de salubrizare datorata de catre utilizatori in cazul prestatiilor de care acestia benficiaza individual, fara contract incheiat cu operatorii serviciului de salubrizare
Hotararea nr. 27 / 2019
Achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, asistenta si reprezentare prin avocat, pentru ca acesta sa reprezinte in justitie interesele Consiliului Local al Comunei Gradistea, judetul Valcea, parte civila in dosarul nr. 4324/90/2015, avand ca obiect luare de mita
Hotararea nr. 28 / 2019
Alegerea presedintelui de sedinta
Hotararea nr. 29 / 2019
Aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata insemestrul I al anului 2019
Hotararea nr. 30 / 2019
Aprobarea contributieiComunei Gradistea, judetul Valcea pentru sustinerea si functionarea compartimentului de audit public intern in cooperare cu Filiala Judeteana Sibiu a A.Co.R.
Hotararea nr. 31 / 2019
Rectificarea bugetului local pe anul 2019
Hotararea nr. 32 / 2019
Aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar la 30-06-2019
Hotararea nr. 33 / 2019
Aprobarea valorii de investitie a proiectului intitulat "Izolarea termica a Dispensarului Gradistea - in vederea economisirii energiei" si solicitarea unei scrisori de grantie de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului pentru implementarea proiectului
Hotararea nr. 34 / 2019
Hotararea nr. 35 / 2019
Hotararea nr. 36 / 2019
Hotararea nr. 37 / 2019
Hotararea nr. 38 / 2019
Hotararea nr. 39 / 2019
Hotararea nr. 40 / 2019
Hotararea nr. 41 / 2019
Hotararea nr. 42 / 2019
Hotararea nr. 43 / 2019
Hotararea nr. 44 / 2019
Hotararea nr. 45 / 2019
Hotararea nr. 46 / 2019
Hotararea nr. 47 / 2019
Hotararea nr. 48 / 2019
Hotararea nr. 49 / 2019
Hotararea nr. 50 / 2019
Hotararea nr. 51 / 2019
Hotararea nr. 52 / 2019

Hotarari adoptate in anul 2018

Hotarari adoptate in anul 2017

Constituirea Consiliului Local 2016:

Hotarari adoptate in anul 2016:

Hotarari adoptate in anul 2015