Organizare - Compartimente si servicii

Compartiment Resurse Umane
 • Răspunde de întocmirea organigramei, statului de funcţii şi a fişelor de evaluare a posturilor pentru aparatul de specialitate al Primarului si Serviciului de Alimentare cu Apa si Canalizare;
 • Răspunde de întocmirea anuală a fişelor de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi al Consiliului local;
 • Răspunde de întocmirea statului de funcţiuni pentru aparatul de specialitate al Primarului şi al Consiliului local în concordanţă cu organigrama şi statul de funcţii aprobate;
 • Asigură respectarea condiţiilor legale în vigoare în ce priveşte angajarea, stabilirea salariului, promovarea în funcţii, acordarea de clase, grade şi trepte profesionale, recompense şi sancţionarea funcţionarilor publici şi a personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului şi al Consiliului local;
 • Asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al Primarului şi al Consiliului local;
 • Organizează potrivit legii concursuri în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei şi al Consiliului local;
 • Asigură realizarea programului de perfecţionare a personalului din aparatul de specialitate al Primarului şi al Consiliului local, în condiţiile legii;
 • Întocmeşte potrivit legii, graficul privind programarea concediului de odihnă, urmărind modul de efectuare al acestuia şi de acordare a concediilor suplimentare şi fără plată prevăzute de lege;
 • Răspunde de întocmirea, completarea şi păstrarea carnetelor de muncă şi a Registrelor de evidentă a salariaţilor în format electronic;
 • Eliberează adeverinţe privind calitatea de persoană încadrată în muncă;
 • Asigură transmiterea la Agenţia Naţională Funcţionarilor Publici a datelor personale ale funcţionarilor publici precum şi a funcţiilor publice vacante pentru aparatul de specialitate al Primarului
 • Păstrează şi asigură confidenţialitatea declaraţiilor de avere conform prevederilor legale;
 • Colaborează cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în aplicarea Statutului funcţionarului public
 • Asigură aplicarea prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Asigură depunerea declaraţiilor de avere şi de interese de către funcţionarii publici şi ia măsuri pentru sesizarea primarului în cazul apariţiei cazurilor de incompatibilitate;
 • Asigură aplicarea corectă şi la timp a actelor normative cu privire la acordarea drepturilor salariale ale personalului din aparatul de specialitate al primarului şi al Consiliului local;
 • Verifică şi propune primarului iniţierea proiectului de hotărâre privind aprobarea de către Consiliului Local a statelor de funcţii şi organigramele instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Local;
 • Asigură întocmirea formalităţilor privind scoaterea la concurs a posturilor şi a promovărilor din cadrul aparatului de specialitate şi răspunde de organizarea în condiţii optime a procedurilor specifice concursurilor – recrutarea şi selecţia candidaţilor pentru funcţii publice şi contractuale
 • Asugura încheierea, modificarea, suspendarea şi încetarea raportelor de serviciu, şi/sau a contractelor de muncă pe perioadă nedeterminată şi determinată, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia privind funcţia publică şi de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate
 • Colaborează în vederea întocmirii fişelor de post, răspunde şi ţine evidenţa acestora pentru posturile ocupate din cadrul aparatului de specialitate, conform prevederilor legale
 • Întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale funcţionarilor publici, precum şi de dosarele personale ale personalului contractual conform prevederilor legale
Compariment Financiar Contabil, Buget, Finante, Impozite si Taxe
 • Asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiare;
 • Asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul instituţiei, urmărind utilizarea eficientă a mijloacelor financiare puse la dispoziţie;
 • Asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata acestora;
 • Urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice;
 • Raportează, lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli şi situaţia efectivelor şi a realizării fondului de salarii, pe elemente componente, la termenele ordonate;
 • Face propuneri de modificări de alocaţii bugetare, pe care le înaintează consiliului judeţean;
 • Organizează contabilitatea cheltuielilor finanţate din mijloace bugetare şi fonduri cu destinaţie specială, prin care se asigură evidenţa plăţilor de casă, cât şi a cheltuielilor efective pe structura clasificaţiei bugetare;
 • Răspunde de folosirea eficientă a sumelor primite de la buget şi a priorităţilor de finanţare, de ţinerea la zi a evidenţelor contabile şi a indicatorilor programului de cheltuieli aprobaţi, precum şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare trimestriale şi anuale şi a altor purtători de informaţii;
 • Analizează şi avizează documentaţia aferentă cu ocazia organizării licitaţiilor, perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi, prin care se angajează patrimoniul instituţiei cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 • Urmăreşte execuţia contractelor comerciale semnate de instituţie, la termenele şi în condiţiile contractuale stabilite;
 • Intocmeşte documentaţia specifică privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale ale instituţiei, îndrumă şi controlează modul de punere în aplicare a acestora;
 • Propune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale;
 • Organizeaza, indruma si controleaza actiunea de constatare, stabilire a impozitelor si taxelor prevazute de lege datorate de persoanele fizice;
 • Organizeaza si indruma activitatea de executare fiscala;
 • Asigura si verifica activitatea de primire a declaratiilor de impozite si taxe, precum si formarea si gestionarea dosarelor fiscale;
 • Organizeaza, indruma si urmareste primirea, verificarea, operarea in baza de date si arhivarea declaratiilor de impunere pentru impozite si taxe locale persoane fizice
 • Inregistrarea, centralizarea si evidentierea tehnico-operativa a debitelor;
Compartiment Asistenta Sociala
 • Asigura primirea cererilor şi a actelor necesare întocmirii dosarului de ajutor social, conform Legii nr.416/2001, şi efectuează verificarea situaţiei ce rezultă din datele înscrise în actele doveditoare;
 • Întocmeşte şi transmite, la începutul fiecărei luni, responsabililor pentru fiecare localitate, lista persoanelor şi numărul de ore ce trebuie efectuate de beneficiarii ajutorului social;
 • La sfârşitul fiecărei luni, după primirea pontajelor cu orele efectuate de beneficiarii ajutorului social, întocmeşte statul de plată;
 • Propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordare, modificare, suspendarea sau încetarea plăţii ajutorului social;
 • Primeşte cererile şi actele necesare privind acordarea ajutorului de urgenţă şi a ajutorului de deces;
 • Propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea ajutorului de urgenţă şi a ajutorului de deces;
 • Întocmeşte rapoartele statistice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001;
 • Primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarului de alocaţie de stat pentru copii conform legii;
 • Primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarelor pentru alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea, suspendarea sau încetarea alocaţiei familiale complementare sau de alocaţie de susţinere;
 • Primeşte cererile şi actele necesare întocmirii dosarelor de alocaţie pentru copiii nou-născuţi conform Legii nr.416/2001;
 • Propune primarului şi întocmeşte dispoziţiile privind acordarea sau respingerea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi;
Compartiment de Agricultura si Cadastru
 • Tine la zi evidenţa terenurilor din care fac obiectul legii Fondului funciar;
 • Operează în registrul agricol terenurile, efectivele de animale, pasari şi albine, urmareste miscarea efectivelor;
 • Asugura transcrierea animalelor instrainate;
 • Conduce evidenta privind arendarea terenurilor;
 • Intocmeşte lucrările necesare aplicării prevederilor legale privind fondul funciar şi prevederile Legii cadastrului;
 • Intocmeşte situaţiile statistice necesare şi asigură transmiterea lor;
 • Asigura eliberează certificate de producător, bilete de proprietate, certificate de stare materială, adeverinţe de şomaj;
 • Asigura întocmirea documentelor necesare obţinerii subvenţiilor acordate gospodăriilor agricole ( ingrasaminte, produse agricole, lapte, vitei, seminte etc. );
 • Asigură administrarea păşunilor de pe raza comunei Gradistea şi efectuarea lucrărilor de întreţinere a acestora;
 • Stabileşte productiile medii obtinute în gospodariile populatiei pentru culturile agricole şi sectorul zootehnic;
 • Soluţionează sesizările şi reclamaţiile adresate Comunei Gradistea referitoare la probleme ce fac obiectul registrului agricol;
Politia Comunitara
Compartiment Administrativ
Serviciul Public de Apa si Canalizare
SC PrestServ Gradistea