LISTA
DOCUMENTE

Lista documentelor ce conţin informaţii de interes public

1. Hotărâri ale consiliului local cu caracter normativ
2. Dispoziţii ale primarului cu caracter normativ
3. Organigrama instituţiei
4. Regulamentele de organizare şi funcţionare
5. Regulamente de ordine interioară
6. Datele de identificare a conducătorilor instituţiei, programul de lucru şi de audienţe
7. Coordonatele de contact ale instituţiei
8. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
9. Programele şi strategiile proprii
10. Modalităţile de contestare a actelor emise de primar şi adoptate de consiliul local
11. Ofertele de vânzare
12. Publicaţiile de vânzare în procedura de executare silită
13. Declaraţiile de căsătorie
14. Situaţie certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare
15. Planurile urbanistice
16. Lista cuprinzând categoria de documente produse/ gestionate
17. Arondarea satelor din comună pe secţii de votare
18. Anunţurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajare
19. Anunţuri pentru licitaţii concesionări, închirieri, achiziţii publice, etc.
20. Citaţii trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare
21. Registrele specifice inregistrate în Registrul Unic de Documente (RUD)
22. Rapoarte şi referate care stau la baza emiterii/ adoptării actelor administrative cu caracter normativ
23. Documente care conţin date statistice la nivelul comunei Gradistea;

24. Documente care stau la baza organizării licitaţiilor publice(studii de oportunitate, caiet de sarcini)

25.Contul de execuţie bugetară al primăriei şi al instituţiilor subordonate
26. Evidenţa creditelor bugetare
27. Detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole bugetare
28. Referate privind proiectele de bugete şi rectificările bugetare
29. Rapoarte de certificare a bilanţurilor contabile şi a conturilor de  execuţie bugetară
30. Note de constatare privind respectarea programului de investiţii
31. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii
32. Situaţii privind stadiul fizic şi valoric al lucrărilor de investiţii
33. Procese verbale de recepţie calitativă
34. Procese verbale de recepţie finală
35. Note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente la unităţile de învăţământ
36. Liste de cantităţi pentru lucrările de reparaţii executate la unităţile de învăţământ
37. Situaţii privind achiziţionarea de combustibili lichizi şi solizi pentru încălzirea şcolilor în perioada de iarnă
38. Documentaţii privind schimburi de terenuri
39. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică
40. Contracte de concesionare servicii publice
41. Procese verbale de adjudecare a vânzării bunurilor executate silit