Lista documentelor ce conţin informaţii de interes public

1. Hotărâri ale consiliului local cu caracter normativ;

2. Dispoziţii ale primarului cu caracter normativ;

3. Organigrama instituţiei;

4. Regulamentele de organizare şi funcţionare;

5. Regulamente de ordine interioară;

6. Datele de identificare a conducătorilor instituţiei, programul de lucru şi de audienţe;

7. Coordonatele de contact ale instituţiei;

8. Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

9. Programele şi strategiile proprii;

10. Modalităţile de contestare a actelor emise de primar şi adoptate de consiliul local;

11. 0fertele de vânzare;

12. Publicaţiile de vânzare în procedura de executare silită;

13. Declaraţiile de căsătorie;

14. Situaţie certificate de urbanism şi autorizaţii de construire/desfiinţare;

15. Planurile urbanistice;

16. Lista cuprinzând categoria de documente produse/ gestionate;

17. Arondarea satelor din comună pe secţii de votare;

18. Anunţurile şi bibliografiile pentru concursuri de angajare; 

19. Anunţuri pentru licitaţii concesionări, închirieri, achiziţii publice, etc.;

20. Citaţii trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;

21. Registrele specifice inregistrate în Registrul Unic de Documente (RUD);

22. Rapoarte şi referate care stau la baza emiterii/ adoptării actelor administrative cu caracter normativ;

23. Documente care conţin date statistice la nivelul comunei Gradistea;

24. Documente care stau la baza organizării licitaţiilor publice(studii de oportunitate, caiet de sarcini);

25.Contul de execuţie bugetară al primăriei şi al instituţiilor subordonate;

26. Evidenţa creditelor bugetare;

27. Detalierea cheltuielilor pe capitole şi subcapitole bugetare; 

28. Referate privind proiectele de bugete şi rectificările bugetare; 

29. Rapoarte de certificare a bilanţurilor contabile şi a conturilor de  execuţie bugetară;

30. Note de constatare privind respectarea programului de investiţii; 

31. Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii;

32. Situaţii privind stadiul fizic şi valoric al lucrărilor de investiţii; 

33. Procese verbale de recepţie calitativă;

34. Procese verbale de recepţie finală;

35. Note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente la unităţile de învăţământ;

36. Liste de cantităţi pentru lucrările de reparaţii executate la unităţile de învăţământ;

37. Situaţii privind achiziţionarea de combustibili lichizi şi solizi pentru încălzirea şcolilor în perioada de iarnă;

38. Documentaţii privind schimburi de terenuri;

39. Documentaţii de expropriere a terenurilor pentru cauză de utilitate publică;

40. Contracte de concesionare servicii publice;

41. Procese verbale de adjudecare a vânzării bunurilor executate silit;